ŠTATÚT SÚŤAŽE

Facebook súťaže

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky  účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.       Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno:           Komôrka s.r.o.

Sídlo: Športová ulica 26, Kováčová

IČO: 52891283

DIČ: 2121173296

Zapísaný v registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vložka číslo: 38081/S

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční podľa aktuálneho vyhlásenia súťaže na internetových stránkach organizátora ako aj na facebookových stránkach organizátora, v čase od 00:00 začiatku súťaže ( prvý deň súťaže ) až do 23:59 koniec súťaže ( posledného dňa súťaže ). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť  len fyzická osoba.  

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec, osoba blízka vyhlasovateľa súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo neodovzdať výhru výhercovi ak si je vedomí, že došlo k porušeniu pravidiel súťaží.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaží sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaží splnil podmienky súťaží zverejnené na internetových stránkach organizátora ako aj na facebookových stránkach organizátora.

5. Výhra

Výhra v daných súťažiach je vždy uverejnená v konkrétnej súťaži.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na internetových stránkach alebo facebookových stránkach organizátorov. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

 

-           Kupujúci ( fyzická osoba )  oznamuje predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ a číslo telefónu a e-mail.

-           kupujúci ( právnická osoba alebo podnikateľ) oznamuje predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ resp. IČ DPH, číslo telefonu a e-mail.

-           predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy.

-           predávajúci spracováva osobné údaje za účelom  ich využitia na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú uzatvárajú kupujúci s predávajúcim pri objednávke tovaru na stránke www.komorka.sk

-           kupujúci má povinnosť aktualizovať osobné údaje na stránke www.komorka po prihlásení.

-           Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam ( kuriér ).

-           predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka -  len e-mailová adresa spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.

-           predávajúce vyhlasuje že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v súlade  s dobrými mravmi a v súlad s platnými právnymi predpismi SR.

-           kupujúci udeľuje súhlas k použitiu osobných údajov na dobu určitú, po dobu splnenia účelu spracúvania osobných údajov

-           predávajúci sa zaväzuje po splnení účelu spracovania zabezpečiť bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho

-           súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou

 

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Kováčovej dňa 22.11.2020

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihlásenie alebo Reset hesla