VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Dozorné orgány:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj,

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  

Odbor výkonu dozoru +421484124969,

Štátna veterinárna a potravinová správa SR,

Nám. SNP 50 96001 Zvolen,+421455203999

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen

Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen, +42145552351

1.Všeobecné ustanovenia.

 

 

Naše všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na právne vzťahy uzatvorené na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim - Komôrka s.r.o., Športová ulica 26, Kováčová, IČO : 52891283, DIČ: 2121173296, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vložka číslo: 38081/S (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, ktorý si nakúpi tovar z našej ponuky na internetovej stránke www.komorka.sk.

 

 

Kupujúci sa zaväzuje riadiť sa týmito VOP potvrdením objednávky kupujúceho.

 

Keby predávajúci s kupujúcim uzavreli písomnú kúpno-predajnú zmluvu, v ktorej budú dohodnuté odlišné VOP, budú platiť VOP z danej kúpno-predajnej zmluvy.

 

Tieto VOP neplatia len ak je podpísaná písomná dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim. Sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Tovar na internetovej stránke www.komorka.sk je ponukou bežne dodávaného tovaru a predávajúci si vyhradzuje právo na nedodanie nedostatočne zásobených tovarov.

 

 

2.Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy.

 

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, vo forme e-mailovej správy kupujúceho, zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho / ďalej v texte len objednávka /.

 

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim, je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu, o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“.

 

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, o spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho

 

2.4. Podmienky uzávierky objednávok, doručovania tovaru, minimálneho množstva objednávok, dostupnosť  výrobkov, výdajné miesta, čas prevzatia tovaru, storno objednávok, sú uvedené na elektronickej stránke e-shopu predávajúceho.

 

 

 

 

 

 

3.Práva a povinnosti predávajúceho.

 

-       Po zaslaní objednávky, zabezpečiť spätnú väzbu potvrdzujúcim mailom na mailovú adresu kupujúceho

-       Zabezpečiť tovar nezávadný a objednaný, podľa objednávky kupujúceho

-       Zabezpečiť tovar podľa platných právnych predpisov SR

-       Zabezpečiť všetky potrebné doklady na prevzatie tovaru

-       Tovar zakúpený na stránke predávajúceho dodať kupujúcemu v množstve dohodnutom v objednávke s odchýlkou plus – mínus 15%, v objednanej kvalite a termíne,

-       Pripraviť tovar na dodávku spôsobom na dovoz a ochranu

-       Právo zrušenia účtu na konte www.komorka.sk ak nie je využívané dlhšie ako 6 mesiacov

-       Právo na riadne a včasné zaplatenie za tovar zakúpený a dodaný

-       Storno objednávky z dôvodu :

·          Dôvod vypredania zásob     

ZY 

        Z dôvodu nedodania od výrobcu

Z         

             Zamedzenie dodania kupujúcemu     

     

        Ak tovar nie je schopný dodať v danej cene alebo termíne dohodnutých týmito VOP

  

 

 

4.Práva a povinnosti kupujúceho.

 

- Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť podľa dohody v zmluve  

- kupujúci je povinný zaplatiť za dopravu daného tovaru

- prevziať zakúpený ( objednaný ) tovar, prevzatie potvrdiť podpisom na dodacom liste.

-  vytvoriť si účet zákazníka na stránke www.komorka.sk  pravdivo zadávať informácie o dodacích podmienkach.

- aktualizácia účtu zákazníka na stránke www.komorka.sk

- pri zmene dodávky, včasne zmenu dodávateľovi oznámiť

 

 

 

Platobné podmienky.

 

-       Kupujúci musí predávajúcemu za dodaný tovar zaplatiť formou určenou na objednávke.

-       Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a riadne zaplatiť podľa daňového dokladu vystaveného predávajúcim

 

 

Dodacie podmienky.

 

-       Predávajúci je povinný objednávku splniť podľa objednávky a tovar dodať v lehote 30 dní od dodania výrobcom  

-       Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v mieste a čase uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim.

-       Ak tovar neprevezme je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náhradu škody ( napr., skladné)

-       Tovar je doručený okamihom prevzatia, zaplatenia a skontrolovania dodávky

-       Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď  kupujúci alebo ním určená tretia osoba ( s výnimkou dopravcu ) prevezme objednaný tovar

-       Kupujúci nemusí tovar prevziať len v prípade že je viditeľne poškodený

 

 

 

Cenové podmienky.

 

-        Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu uvedenú na dodacom liste (daňovom doklade) formou dohodnutou pri objednávke tovaru.

-       Kupujúci sa zaslaním objednávky zaväzuje za tovar zaplatiť

-       Kupujúci sa zaslaním objednávky zaväzuje zaplatiť za dovoz tovaru

-       V cene za tovar nie je zahrnutá cena za dopravu. Cena za dopravu je uvedená na stránke.

-       Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny  prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov avšak vyššia cena musí byť akceptovaná kupujúcim .

-       Kúpna cena sa môže navýšiť o cenu prepravného alebo prepravných obalov

 

 

 

 

7. vlastnícke práva k tovaru

 

-       Tovar sa považuje za majetok kupujúceho až riadnym zaplatením za daný tovar

 

8. škoda na tovare neprevzatím

 

-       ak kupujúci neprevezme v dohodnutom čase a termíne objednaný tovar, prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare

-       ak predávajúci nedoručí tovar v dohodnutom čase a termíne objednaný tovar bez predchádzajúceho upozornenia prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare

 

                                                                                     

 

 

9. Reklamačný poriadok – vybavenie reklamácií

 

reklamácia sa uplatňuje podľa Zákona 250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a Zákona 40/1964 Z.z. z Občianskeho zákonníka v platnom znení.

-       Reklamácia sa uplatňuje na základe reklamačného poriadku internetového obchodu www.komorka.sk

-       Kupujúci potvrdzuje zaslaním objednávky informovanosť o reklamačnom poriadku tohto obchodu.

-       Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru zakúpeného na stránke www.komorka.sk

-       Kupujúci musí pri prebratí tovaru vykonať prehliadku tovaru.

-       Kupujúci uplatňuje reklamáciu v rámci spotreby zakúpeného tovaru, vyplnením reklamačného listu ( uvedeného na stránke www.komorka.sk)

-       Tovar prevezme predávajúci v dohodnutý čas a dátum

-       Vybavenie reklamácie sa rozumie vrátenie peňazí za reklamovaný tovar, alebo výmena za iný tovar ( dohoda medzi kupujúcim-predávajúcim)

-       Na vybavenie reklamácie má predávajúci 5 pracovných dní od dňa uplatnenia reklamácie 

 

 

10. Ochrana osobných údajov

-           Kupujúci ( fyzická osoba )  oznamuje predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ a číslo telefónu a e-mail.

-           kupujúci ( právnická osoba alebo podnikateľ) oznamuje predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ resp. IČ DPH, číslo telefonu a e-mail.

-           predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy.

-           predávajúci spracováva osobné údaje za účelom  ich využitia na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú uzatvárajú kupujúci s predávajúcim pri objednávke tovaru na stránke www.komorka.sk

-           kupujúci má povinnosť aktualizovať osobné údaje na stránke www.komorka po prihlásení.

-           Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam ( kuriér ).

-           predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka -  len e-mailová adresa spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.

-           predávajúce vyhlasuje že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v súlade  s dobrými mravmi a v súlad s platnými právnymi predpismi SR.

-           kupujúci udeľuje súhlas k použitiu osobných údajov na dobu určitú, po dobu splnenia účelu spracúvania osobných údajov

-           predávajúci sa zaväzuje po splnení účelu spracovania zabezpečiť bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho

-           súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou

 

 

 

 

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 

-        Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho  spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

 

-       Pretože tovar predávajúceho, uvedený v sortimente na elektronickej stránke e-shopu predávajúceho, je tovarom podliehajúcim rýchlemu zníženiu akosti a skaze, kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

-        Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa v platnom znení.

 

12 .Alternatívne riešenie sporov.

 

-       Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na jeho žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 – tich dní, od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporou /ďalej len subjekt ARS/ podľa zákona číslo 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť  na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

-        ARS môže využiť len fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy nad hodnotu 20 €.

 

13. Záverečné ustanovenia.

 

-        Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

-        Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.

 

-        Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné dňom 10.10.2020 a nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

-       Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a porozumel im.

 

-       Kupujúci je povinný nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihlásenie alebo Reset hesla